Članstvo u Zadruzi2018-04-08T16:41:40+02:00

Članstvo u Zadruzi


 

 • Članovi Zadruge mogu biti umirovljeni Hrvatski Branitelji iz Domovinskog rata, djeca nestalog, poginulog i zatočenog Hrvatskog Branitelja iz Domovinskog rata i druge osobe čija stručnost i kvalifikacija odgovara interesima Zadruge.
 • Član Zadruge je fizička i pravna osoba koja neposredno sudjeluje u radu Zadruge, koja posluje putem Zadruge ili koristi njene usluge ili na drugi način neposredno sudjeluje u ostvarenju ciljeva zbog kojih je Zadruga osnovana.
 • Članom Zadruge postaju osobe članovi Udruga oklopno – mehaniziranih postrojbi iz Domovinskog rata, a koji su članovi iz članica i sastavni dio Zajednice VOMP HV.
 • Zadrugarom postaju osobe koje potpisom prihvaćaju Pravila Zadruge.
 • Član Zadruge obavezan je uplatiti na ime članarine iznos koji zadrugari dogovore na Skupštini s tim da isti ne može biti manji od 1.000.00 HRK.
 • Član Zadruge ne može prenijeti svoje članstvo na drugu osobu.
 • Članom Zadruge postaje se upisom u Imenik članova Zadruge, sa svim podacima određenim zakonom i podzakonskim aktima, te Pravilima zadruge.
 • Članovi Zadruge imaju slijedeća prava: pravo na upravljanje, pravo na dobit temeljem evidencije o osobnom radu i doprinosu u Zadruzi, pravne osobe imaju pravo na dobit temeljem sklopljenog ugovora, pravo birati i biti biran u tijela Zadruge te druga članska prava koja proizlaze iz Zakona, drugih propisa i općih akata Zadruge.
 • Član Zadruge je dužan ispunjavati obveze prema Zadruzi i sudjelovati u radu Zadruge, promicati i čuvati interese i ugled Zadruge i u svemu raditi u skladu s općim aktima te odlukama Skupštine i drugih tijela Zadruge.

 

Stjecanje članstva


 

 • Članovi Zadruge su oni koji su osnovali Zadrugu i oni koji su pristupili Zadruzi na temelju pozitivnih zakonskih propisa i Pravila zadruge, a koji su upisani u Imenik članova Zadruge.
 • >Kandidat za članstvo daje Zadruzi pristupnicu. Pristupnicu razmatra Upravitelj i daje svoje mišljenje. Pristupnica i mišljenje Upravitelja prosljeđuju se Predsjedniku Skupštine koji ih je dužan staviti na dnevni red slijedeće Skupštine.
 • Odluku o prijemu kandidata donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova svih članova.
 • Kod odlučivanja o prijemu kandidata u članstvo treba voditi računa o tome da član Zadruge, u skladu s odredbama Zakona o zadrugama, može biti samo osoba koja može neposredno sudjelovati u radu Zadruge, koja može poslovati putem Zadruge ili koja koristi njene usluge ili na drugi način neposredno sudjeluje u ostvarenju ciljeva zbog kojih je Zadruga osnovana.
 • Nakon donošenja odluke da se kandidat prima u Zadrugu, kandidat za člana je dužan u roku 30 dana uplatiti članski ulog, te potpisati Izjavu o prihvaćanju Pravila Zadruge.
 • Po izvršenoj uplati članskog uloga, kandidata za člana mora se bez odgode upisati u Imenik članova Zadruge, te trenutkom upisa u Imenik kandidat postaje redovnim članom Zadruge.
 • U slučaju da kandidat ne uplati članski ulog u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prijemu u članstvo, smatra se da odluka nije ni donesena.
 • Osnivač Zadruge i član Zadruge koji je pristupio Zadruzi nakon njezina osnivanja imaju jednaka prava i obveze.